Om arrangörerna

Föreningsarkivet i Jämtlands län

Föreningsarkivet i Jämtlands län är Jämtland Härjedalens regionala enskilda arkiv. Här kan föreningar tryggt deponera sina handlingar så de hålls samlade och finns tillgängliga för den som behöver. Nedlagda föreningar såväl som enskilda individer kan också lämna in handlingar så att de bevaras och hålls tillgängliga för framtiden. Arkivet har också en omfattande pedagogisk verksamhet med kurser, föreläsningar och workshops kring olika teman för både stora och små. Besöksplatsen, på Arkivvägen 1 i Östersund, är öppen måndag-fredag och det är fri entré. Hit kan du komma för att ställa frågor eller för att få hjälp att komma igång med ditt eget utforskande av arkiven. Du hittar mer information och olika handledningar på Föreningsarkivets webbplats, faj.se

Gaaltije

Gaaltije arbetar med olika projekt, uppdrag och evenemang där målet är att sprida kunskap och information om bland annat det samiska samhället, den samiska kulturen och den samiska historien. I Gaaltijes lokaler hittar du ett samiskt museum med utställningar som berättar om samisk historia, nutid och framtid, och en butik med samisk slöjd och hantverk, smycken, böcker och renkött med mera. Här kan du också hitta Ingwar Åhréns bibliotek. Gaaltije driver hemsidorna samiskalandskap.se och baalka.se som informerar om samisk kultur, historia och kulturmiljöer.

Heimbygda

Heimbygda är Jämtlands läns regionala hembygdsförbund och samlar länets hembygdsföreningar. Heimbygda jobbar med att stötta och stärka hembygdsrörelsen och har ett starkt fokus på utveckling och föryngring, vilket man också arbetar med på nationell nivå. Förbundet jobbar också med att lyfta och synliggöra vilken stor roll kulturarvet och det lokala engagemanget har för en hållbar utveckling och deltar på olika sätt i det regionala utvecklingsarbetet. Bland annat arbetar Heimbygda för att det ska tas fram en regional utvecklingsstrategi för kulturarv samt driver projektet Bilden av oss som handlar om att förändra den stereotypa bilden av landsbygd.

Jamtli

Jamtli är Jämtlands länsmuseum som förutom sin omfattande publika verksamhet i Östersund också har ett länsomfattande uppdrag. I detta uppdrag ingår bland annat kunskapsspridning, rådgivning och stöttning från byggnadsantikvarier och arkeologer. Du kan exempelvis vända dig till Jamtli om du har frågor kring en byggnad eller kulturmiljö eller om du vill hitta bilder eller information i museets digra arkiv. Jamtli har under lång tid arbetat med metodutveckling för att levandegöra och förmedla kulturarv och erbjuder fortbildning i tidsresemetodik.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens uppdrag inom kulturmiljöområdet grundar sig i de nationella och statliga målen för arbetet med länets kulturmiljöer. Länsstyrelsen ska genomföra beslut från riksdag och regering som berör kulturmiljöområdet, och det med hänsyn till lokala förutsättningar. I Länsstyrelsens ansvar ingår också att verka för att kulturmiljöns värden tas tillvara i samhällsplaneringen, i förvaltningen av landskapet och att främja samordning och samverkan inom kulturmiljöarbetet.

Länsstyrelsens uppdrag finns reglerade på olika ställen, bland annat i länsstyrelseinstruktionen. Länsstyrelsen får varje år från regeringen ett regleringsbrev vilket utgör regeringens mål för, och anvisningar till, Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beviljar även bidrag till kulturmiljövård i länet. För mer information om bidraget besök Länsstyrelsens hemsida

NCK

Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK) är ett forsknings- och utvecklingscentrum för lärande genom kulturarv. NCK vill utmana och förändra människors sätt att tänka kring och använda sig av kulturarv. NCK har sitt kontor i Östersund men arbetar både regionalt, nationellt och internationellt i olika typer av forsknings- och utvecklingsprojekt. Genom NCK kan du få tillgång till omvärldsbevakning, kurser, föreläsningar, konferenser och nätverk på teman som rör kulturarv och lärande på olika sätt. Du kan också anlita NCK för konsultuppdrag.

Region Jämtland Härjedalen Kultur

Region Jämtland Härjedalen Kultur har uppdraget att, i enlighet med de nationella kulturpolitiska målen, samverka med staten, kommunerna, civilsamhället och det fria kulturlivet, för ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv i hela länet. Detta görs bland annat genom de egna kulturverksamheterna Estrad Norr Scenkonst, Filmpool, Bildkonsten, Hemslöjden, Biblioteksutveckling samt Designcentrum. Regionen fördelar också bidrag till organisationer och föreningar.

Riksarkivet

Riksarkivet finns på 11 platser i landet. Huvuduppdraget i Östersund är att bevara äldre arkiv från statliga myndigheter i Jämtlands län, och att göra arkiven tillgängliga för allmänheten. I arkiven går det att hitta exempelvis människoöden i länets domprotokoll, lappfogdens korrespondens om och med samerna, och kyrkans noggranna folkbokföring genom 400 år. Riksarkivet tar också emot arkiv från privat sektor som privatpersoner, gårdar och företag. Tillsammans med Föreningsarkivet bemannar Riksarkivet en läsesal där du som medborgare kan utöva din rätt att ta del av de statliga arkiven med vägledning av arkivens personal. Riksarkivet har också en anställd arkivpedagog som arbetar utåtriktat, bland annat genom den populära Arkivpodden.